Προϊόντα ››

ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ-ΛΑΔΙΑ


ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

Κωδ.: 02DIAL

Διαλυτικό ιδανικό για την αραίωση χρωμάτων και υποστρωμάτων διαλύτη που πρόκειται να εφαρμοστούν με πιστόλι.

Η226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα

Η304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς

Η332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής

Η336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

Η411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές  φλόγες/θερμές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε

P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο

P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό

P331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό

P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ Ξυλόλιο, Νάφθα πετρελαίου βαριά υδρογονοαποθειωμένη.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

                                           ΚΙΝΔΥΝΟΣ

κατεβάστε τα δελτία δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος: MSDS DOWNLOAD