Προϊόντα ››

ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ-ΛΑΔΙΑ


POLY-THINNER (διαλυτικό πολυουρεθάνης γρήγορο)

Κωδ.: 03DIAL

Διαλυτικό για υποστρώματα, βερνίκια και λάκκες πολυουρεθάνης. Χρησιμοποιείται όταν η σχετική θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κανονική ή χαμηλή (άνοιξη, χειμώνα, φθινόπωρο).

Η225: Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα

Η312: Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα

Η332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής

Η315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

Η319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό

P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε

Ρ261: Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις και εκνεφώματα

P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής  προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο

P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ Ξυλόλιο.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

                    ΚΙΝΔΥΝΟΣ

κατεβάστε τα δελτία δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος: MSDS DOWNLOAD