ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - CASALIT (υγρό πρόσμικτο που αντικαθιστά τον ασβέστη)

espa

Προϊόντα ››

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ


CASALIT (υγρό πρόσμικτο που αντικαθιστά τον ασβέστη)

Κωδ.: 47

Υγρό πρόσμικτο που αντικαθιστά τον ασβέστη στα κονιάματα τοιχοποιίας ,σοβάδων, πλακοστρώσεων.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Τουλάχιστον 18 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό.


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 1lt, 4lt,16lt

Για κονιάματα τοιχοποιίας και διαστρώσεων : 50g CASALIT ανά 25Kg τσιμέντου. Για κονιαματα σοβάδων : 75g CASALIT ανά 25kg τσιμέντου.

Η318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο • Ρ305+351+338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε • Ρ310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

    ΚΙΝΔΥΝΟΣ

 Κατεβάστε την τεχνική προδιαγραφή του προϊόντος: TDS DOWNLOAD


 Για να μάθετε τι σημαίνει η κάθε σήμανση δείτε εδώ