ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ-ΛΑΔΙΑ - ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

espa

Προϊόντα ››

ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ-ΛΑΔΙΑ


ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ

Κωδ.: 89

Άριστης ποιότητος διαλύτης για τα περισσότερα συστήματα διαλύτου. Υψηλής περιεκτικότητας σε τολουόλη. Μας βοηθάει να ρυθμίζουμε τα ιξώδη των χρωμάτων διαλύτου. Όπως επίσης και να καθαρίζουμε τα εργαλεία βαφής που χρησιμοποιήθηκαν.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 750ml, 5lt, 16lt

H225: Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα

Η361d: Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο

Η304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς

Η373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

Ρ210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες.- Μην καπνίζετε

Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο

Ρ202: Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης

Ρ260: Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις/αέρια/εκνεφώματα

Ρ331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό

Ρ301+Ρ310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό

Ρ302+Ρ352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό

Ρ403+Ρ235: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται δροσερό.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Τολουόλιο.
ΑΡ. EINECS 203-625-9

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

                              ΚΙΝΔΥΝΟΣ

κατεβάστε τα δελτία δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος: MSDS DOWNLOAD