ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ-ΛΑΔΙΑ - ΑΣΕΤΟΝ

espa

Προϊόντα ››

ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ-ΛΑΔΙΑ


ΑΣΕΤΟΝ

Κωδ.: 01DIAL

Xρησιμοποιείται για καθαρισμό χρωμάτων-λεκέδων από οποιαδήποτε επιφάνεια, για καθαρισμό εργαλείων βαφής καθώς και για αραίωση ορισμένων χρωμάτων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ0,75lt , 5 lt & 16 lt 

Η225: Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα

Η336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη

H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό

EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα του δέρματος ή σκάσιμο

P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε

P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο

P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις και εκνεφώματα

P312: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο

P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ Ακετόνη.
ΑΡ. EINECS 200-662-2, AΡ. CAS 67-64-1

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

 

                    ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κατεβάστε τα δελτία δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος: MSDS DOWNLOAD