ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ-ΛΑΔΙΑ - EPOXY THINNER (διαλυτικό εποξειδικών συστημάτων)

espa

Προϊόντα ››

ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ-ΛΑΔΙΑ


EPOXY THINNER (διαλυτικό εποξειδικών συστημάτων)

Κωδ.: 88

Άριστης ποιότητος διαλύτης για τα εποξεικά συστήματα. Υψηλής περιεκτικότητας σε βουτανόλη και MIBK. Βοηθάει στη ρύθμηση των ιξώδη των εποξεικών χρωμάτων . Όπως επίσης και στον καθαρισμό των εργαλείων βαφής που χρησιμοποιήθηκαν.

Συσκευασία: 0,75Lt , 5Lt

Η226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα

Η302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης

Η332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής

Η335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού

Η336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη

H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

Η318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε

P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε

P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό

P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ Βουταν-1-όλη και Μεθυλισοβουτυλοκετόνη

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777

                              ΚΙΝΔΥΝΟΣ

κατεβάστε τα δελτία δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος: MSDS DOWNLOAD