ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ-ΛΑΔΙΑ - WHITE SPIRIT

espa

Προϊόντα ››

ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ-ΛΑΔΙΑ


WHITE SPIRIT

Κωδ.: w.s.

Άριστης ποιότητας διαλύτης για τα περισσότερα συστήματα διαλύτου. Είναι μίγμα αλειφατικών και αρωματικών υδρογονανθράκων . Μας βοηθάει να ρυθμίζουμε τα ιξώδη των χρωμάτων διαλύτου. Όπως επίσης και να καθαρίζουμε τα εργαλεία βαφής που χρησιμοποιήθηκαν.


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: 400ml, 750ml, 4lt, 16lt

H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H304: Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Ρ102: Μακριά από παιδιά.

P210: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες-Μην καπνίζετε.

Ρ261: Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις/αέρια/εκνεφώματα.

Ρ271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

Ρ273: Να αποφεύγετε η ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.

Ρ280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

Ρ331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Ρ301+310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Ρ304+340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή του.

Ρ403+Ρ235: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται δροσερό.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Νάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονοαποθειωμένη.

ΑΡ. EINECS 265-185-4

AΡ. CAS 64742-82-1

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777


                                            ΚΙΝΔΥΝΟΣ

κατεβάστε τα δελτία δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος: MSDS DOWNLOAD